Ai là vị vua đầu tiên của nhà Trần?


Ai là vị vua đầu tiên của nhà Trần? - ảnh 1

1 Ai là vị vua đầu tiên của nhà Trần?

icon

Trần Cảnh

icon

Trần Hoảng

icon

Trần Khâm

Giải thích Trần Cảnh là vị vua đầu tiên của nhà Trần. Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, 6 tuổi, ông lấy vợ và lập hoàng hậu.

Ai là vị vua đầu tiên của nhà Trần? - ảnh 2

2 Sau khi lên ngôi, ông lấy hiệu là gì?

icon

Trần Thái Tông

icon

Trần Thánh Tông

icon

Trần Nhân Tông

Giải thích Trần Thái Tông (9/7/1218 – 5/5/1277), tên khai sinh là Trần Cảnh, là vị hoàng đế đầu tiên của Hoàng triều Trần nước Đại Việt. Ông giữ ngôi từ ngày 10 tháng 1 năm 1226 tới ngày 30 tháng 3 năm 1258, sau đó làm Thái thượng hoàng cho đến khi qua đời năm 1277.

Ai là vị vua đầu tiên của nhà Trần? - ảnh 3

3 Vợ đầu tiên của vua Trần Thái Tông là ai?

icon

Lý Thiên Hoàng

icon

Lý Thiên Hinh

icon

Không có đáp án đúng

Giải thích Vợ đầu tiên của vua Trần Thái Tông là hoàng đế nhà Lý (Lý Chiêu Hoàng). Lúc nhỏ, bà có tên Lý Phật Kim, sau đổi thành Lý Thiên Hinh. Lý Chiêu hoàng là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Ai là vị vua đầu tiên của nhà Trần? - ảnh 4

4 Ông được vợ trao hoàng bào cho ở đâu?

icon

Càn Khôn

icon

Phụng Tiên

icon

Thiên An

Giải thích Sau khi xuống chiếu nhường ngôi cho Trần Cảnh, đầu tháng 1/1226, Lý Chiêu hoàng trao hoàng bào cho chồng ở điện Thiên An. Nhà Lý chấm dứt sau 216 năm tồn tại. Trần Cảnh lên ngôi vua, tự xưng là Thiện Hoàng, sau đổi thành Văn Hoàng. Ông được quần thần tặng tôn hiệu Khải Thiên Lập Cực Chí Nhân Chương Hiếu Hoàng đế. Sử sách gọi ông là Trần Thái Tông.

Ai là vị vua đầu tiên của nhà Trần? - ảnh 5

5 Người nào sau đây được vua Trần Thái Tông tôn làm thái thượng hoàng?

icon

Trần Thừa

icon

Trần Tự Khánh

icon

Trần Thủ Độ

Giải thích Sau khi lên ngôi, Trần Cảnh tôn Trần Thủ Độ làm nhiếp chính. Sau này, theo ý Thủ Độ, vua tôn cha mình là Trần Thừa làm nhiếp chính, phong làm thái thượng hoàng. Trần Thừa chính là thái thượng hoàng đầu tiên của vương triều Trần.

Ai là vị vua đầu tiên của nhà Trần? - ảnh 6

6 Bộ luật nào sau đây được ban hành dưới thời Trần Thái Tông?

icon

Quốc triều hình luật

icon

Quốc triều thông chế

icon

Cả 2 đáp án trên

Giải thích Tháng 3/1230, vua Trần Thái Tông sai nghiên cứu luật pháp thời Lý, rồi soạn bộ luật “Quốc triều thông chế”, gồm 20 quyển, mang vào áp dụng cho công cuộc trị nước của ông.

Ai là vị vua đầu tiên của nhà Trần? - ảnh 7

7 Tên niên hiệu được vua Trần Thái Tông sử dụng?

icon

Kiến Trung

icon

Nguyên Phong

icon

Cả 2 đáp án trên

Giải thích Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, dưới triều đại của mình, Trần Thái Tông sử dụng các niên hiệu Kiến Trung (1225-1237), Thiên Ứng Chính Bình (1232-1251), Nguyên Phong (1251-1258). Trong 9 năm đầu thời vua Thái Tông, thượng hoàng Trần Thừa nắm quyền cai quản chính sự. Sau khi thượng hoàng mất (1234), Trần Thủ Độ được phong làm thống quốc thái sư, trở thành người có ảnh hưởng lớn nhất đến các chính sách của hoàng đế.

Kết quả

Bạn hãy chăm chỉ hơn nhé!

điểm

Thúy Hà

Thúy Hà

Bài viết liên quan