Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam


Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, tuổi trẻ đều là lớp người đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với những tấm gương oanh liệt. Đặc biệt từ khi có Đảng, thanh niên Việt Nam đã liên tiếp lập nên những chiến công mới, viết tiếp những trang sử vàng vào lịch sử của dân tộc.

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 1

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 2

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 3

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 4

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 5

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 6

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 7

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 8

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 9

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 10

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 11

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 12

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 13

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 14

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 15

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 16

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 17

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 18

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 19

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 20

Infographic Những trang sử vàng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 21

Nguồn: T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Bài viết liên quan