Thép Nam Kim lỗ gần gấp đôi sau kiểm toán


Thép Nam Kim lỗ gần gấp đôi sau kiểm toán - ảnh 1

Thép Nam Kim lỗ gần gấp đôi sau kiểm toán

Theo đó, sau kiểm toán, doanh thu thuần năm 2022 của NKG giữ nguyên giá trị hơn 23.071 tỷ đồng, giảm 19% so với mức thực hiện năm 2021.

Tuy nhiên, giá vốn được điều chỉnh tăng thêm hơn 60,8 tỷ đồng sau kiểm toán, do trích lập dự phòng hàng tồn kho tại Công ty Ống thép Nam Kim, công ty con của NKG. Do đó, lợi nhuận gộp năm 2022 của NKG cũng giảm ở mức tương tự, đạt hơn 1.481 tỷ đồng sau kiểm toán.

Thu nhập khác và chi phí khác của NKG được điều chỉnh giảm nhẹ sau kiểm toán do chưa cần cấn trừ thu nhập khác và chi phí khác khi thanh lý tài sản cố định tại Công ty Ống thép Nam Kim.

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại năm 2022 cũng bị điều chỉnh giảm hơn 2,8 tỷ đồng còn hơn 17,7 tỷ đồng do không thực hiện loại trừ lỗ chưa thực hiện năm nay đối với Công ty Ống thép Nam Kim.

Sau các điều chỉnh trên, khoản lỗ sau thuế của NKG trước kiểm toán là hơn 66,7 tỷ đồng tăng gần gấp đôi lên hơn 124 tỷ đồng.

Được biết, đây là lần đầu tiên NKG nếm mùi thua lỗ trong 10 năm trở lại đây. Trước đó, lần lỗ gần đây nhất của NKG vào năm 2012 với hơn 105 tỷ đồng.

Về tài sản, tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của NKG ở mức 13.460,8 tỷ đồng, giảm 12,6% so với hồi đầu năm. Trong đó, phần lớn tài sản là hàng tồn kho với 7.000 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm và chiếm 52% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 20% so với đầu năm, về mức 1.516,7 tỷ đồng. Trong khi tiền và các khoản tương đương tiền của NKG đã đạt mức hơn 1.000 tỷ đồng, tăng gần 34% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của NKG giảm về mức 8.141 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Cơ cấu nợ cho thấy các khoản nợ của NKG chủ yếu là nợ ngắn hạn với 8.108,9 tỷ đồng, chiếm 99,6% nợ phải trả.

Được biết, NKG sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 21/4 tới đây tại TP. HCM. Công ty hiện vẫn chưa công bố các tài liệu liên quan đến phiên họp này.

Tác giả: Hải Đường

Bài viết liên quan